Jdi na obsah Jdi na menu
 


O pohybu psů

5. 3. 2009

 

Město Rosice

 

 

Obecně závazná vyhláška města Rosice

č. 16/2005,

o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 

Zastupitelstvo města Rosice se na svém zasedání dne 20.10. 2005 usneslo vydat na základě § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 13b odst. 1 písm. c) a odst. 2 a § 24 odst. 2 zákona České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto

obecně závaznou vyhlášku: 

Článek 1

Účel obecně závazné vyhlášky 

Touto obecně závaznou vyhláškou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích1 na území města Rosice a stanoví se trvalé označování všech psů ve městě Rosice. 

Článek 2

Pravidla pro pohyb psů 

(1) Pes musí být na veřejném prostranství označen identifikační známkou, kterou vydává držiteli psa Městský úřad Rosice.
(2) Pohyb psa je možný na veřejných prostranstvích pouze s použitím vodítka, bez vodítka pouze s použitím náhubku.
(3) Je-li osoba, kterou pes doprovází, mladší 15 let, je povinna mít psa na vodítku za současného použití náhubku.
(4) Na veřejných prostranstvích v okruhu 50 m od základní školy a mateřských škol je možný pohyb psa pouze za současného použití vodítka a náhubku.
(5) Zakazuje se pohyb psů na dětských hřištích, nacházejících se na veřejných prostranstvích ve vlastnictví města Rosice, uvedených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky. Dětská hřiště podle věty předcházející jsou označena tabulkou s vyobrazením podle přílohy č. 2 této obecně závazné vyhlášky.
(6) Použitím náhubku se rozumí upevnění náhubku na tělo psa tak, aby znemožňoval kousnutí.
(7) Ustanovení odst. 1 až 5 se nevztahují na psy záchranářské, služební a slepecké. 

Článek 3

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Obecně závazná vyhláška města Rosice č. 4/2004, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, ze dne 3.6. 2004.
2. Obecně závazná vyhláška města Rosice č. 11/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Rosice č. 4/2004, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, ze dne 2.12. 2004. 

Článek 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.12. 2005.

 

…………………………..

Ing. Petr Klíma

starosta

  

………………………….

Josef Hájek

místostarosta

  

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Rosice č. 16/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích:
Dětská hřiště, nacházející se na veřejných prostranstvích ve vlastnictví města Rosice, na kterých se zakazuje pohyb psů:
1) dětské hřiště „Mochomůrka“ – oplocený areál na ul. Francova, na pozemcích p. č. 72 a p. č. St. 58 v k. ú. Rosice u Brna
2) dětské hřiště „Na Kamínkách“ – oplocený areál na ul. Kaštanová, na pozemku p. č. 1557/6 v k. ú. Rosice u Brna
3) dětské hřiště „Víceúčelové hřiště Kamínky“ – oplocený areál na ul. Kaštanová, na pozemku p. č. 1557/50 v k. ú. Rosice u Brna 

1 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších právních předpisů.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář